חופש המידע

מסירת מידע על פי חוק חופש המידע התשנ"ח-1998

חוק חופש המידע התשנ"ח-1998 נכנס לתוקף במאי 1999, והוא מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב לקבל מידע המצוי בידי רשות ציבורית.

החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תיענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון ביטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכו'.

בחינת הבקשה תיעשה במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך – על הרשות להשיב לפונה תוך שלושים יום אולם – במקרה הצורך – רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד לתשעים יום נוספים.

במקום שבו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פנייה כזו מאריכה את משך הטיפול ב-21 יום נוספים, ואם עמדת הצד השלישי נדחית הוא זכאי לעתור נגד החלטת הרשות הציבורית, והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זאת.

מידע מפורט על החוק אפשר למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

על פי חוק חופש המידע ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה והתחייבות קישור לטופס ההתחייבות של המבקש לשלם על הטיפול בבקשה ובהפקת המידע בעבורו.

מי שמבקש מידע על עצמו וזכויותיו פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול על שש השעות הראשונות המושקעות בטיפול בבקשתו (כלומר – התשלום הוא מהשעה השביעית ומעלה). פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר שירות התשלומים הממשלתי .
אופן הגשת הבקשה:
טרם הגשת הבקשה מומלץ לעיין במדריך להגשת בקשה לפי חוק חופש המידע .

הבקשה תוגש ישירות לממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות , בהתאם להנחיות להגשת הבקשה ותבחן על ידו.

בקשה שתאושר, תועבר לממונה על חוק חופש המידע במרכז הרפואי זיו להמשך טיפול. תשובה בהתאם תשלח לפונה.

אחראי תחום חופש המידע: מר מאיר כהן-חמוז, מנהל אדמיניסטרטיבי.
ליצירת קשר: רחל כמיסה  04-6828807

דוחות של המרכז הרפואי זיו על פי חופש המידע 

בדיקת קרינה חברת סלקום לשנת 2014
בדיקת קרינה חברת סלקום לשנת 2015
בדיקת קרינה חברת פלאפון לשנת 2014
בדיקת קרינה חברת פרטנר לשנת 2014
בדיקות מים בקטריולוגיות במחלקות דיאליזה ורפואה דחופה
בדיקות מים לשכת הבריאות
בדיקת מי שפכים