שדרוג והחלפת גנרטורים מבנה ראשי

מס' מכרז   

סטטוס

מועד מותנה (*) נוסף ל סיור מציעים (חובה)

מועד אחרון להגשת הצעות

7/2018

פעיל

16/1/2019 שעה 12:00

7/2/2019 שעה 14:00

 (*) מותנה - כל המעוניין להשתתף בסיור המציעים הנוסף נדרש להודיע על כך בכתב למזכירת ועדת המכרזים עד לא יאוחר מתאריך 14.1.19 שעה 14:00 - רא' לענין זה סע' 7א. להזמנה להציע הצעות המעודכנת.